Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  28 / 28
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 28
Page Background

G

Программа

выздоровления

F

«Наш край,

наш край!»

H

Оживляя

культурную

деятельность

P

Санкции –

это риск

D

Зелёный

символ

Рождества

Suomessa ja Venäjällä julkaistava kaupallinen media

Финляндско-российская деловая газета

12.

2014

J

Красивая

и желанная

и в период

менопаузы

Ahmovaara тел.: +358 10 3224720

KOLINPORTTI-

многосторонний

центр

обслуживания

в Ахмоваара

Обеды от 6,90

Предложения в силе с пн по вс 15.–21.12 или пока хватит товара.

Подробная информаци

я www.tokmanni.fi. Ц

ены включают НДС.

Оплата товаров в рублях возможна

в наших следующих магазинах:

 “Robinhood” â Õàìèíå è Ëàïïååíðàíòå;

â “Tokmanni” â Èìàòðå, Éîåíñóó, Êèòåå è Êóóñàìî;

â “Maxi-Makasiini” â Êàéàíè, Êóõìî,

Ñîòêàìî è Ñóîìóññàëìè.

Сдача в евро.

ÏÎÑÓÄÀ ÒÅÅÌÀ

Öâåò â àññîðòèìåíòå.

ÌÀÑËßÍÀß ÑÂÅ×À

5 øò./óïàê.

Âðåìÿ ãîðåíèÿ 55 ÷àñ.

Íîðì. 3,00/óïàê.

ÍÀÑÒÎËÜÍÀß ÑÂÅ×À

Ðàçìåð 6õ12 ñì.

Âðåìÿ ãîðåíèÿ 33 ÷àñà.

Íîðì. 1,69/óïàê.

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß

ÓÏÀÊÎÂÎ×ÍÀß

ÁÓÌÀÃÀ

2 ì Õ 70 ñì

Íîðì. 0,79/ðóëîí

60073

ËÅÃÎ ÌÀØÈÍÀ

ÒÅÕÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß

LED-ÃÈÐËßÍÄÀ

80 ëàìï

LED-ëàìïû ñ òåïëûì ñâåòîì,

ïîäõîäÿò äëÿ ïîìåùåíèé

è óëèöû.

Íîðì. 15,99

Àðîìàòèçèðîâàííûå

ÑÂÅ×È, 45 ìë

(77,78/ë)

Ñ çàïàõîì ëàíäûøà, ìàíãî,

âàíèëèíà, ïðèïðàâ è êëþêâû.

Íîðì. 5,00

BATTLE SHEEP

ÍÀÑÒÎËÜÍÀß

ÈÃÐÀ

10524

Prinsessa

Ruusunen-

ÑÏßÙÀß

ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ

ÒÅÐÌÎÌÅÒÐ Ñ ÒÀÉÌÅÐÎÌ

äëÿ çàïåêàíèÿ â äóõîâêå

Òåìïåðàòóðà 0-250°

Äëèíà ïðîâîäà 1 ì. Ñèãíàë.

Ãàðàíòèÿ 12 ìåñ.

Íîðì. 14,95

ÌÍÎÃÎ ÌÓÆÑÊÈÕ

ÈÇÄÅËÈÉ SLAZENGER

Ïðåäëîæåíèå íå êàñàåòñÿ

ìóæñêèõ íîñêîâ Slazenger.

Íîðì. 3,50-34,95

ÐÀÇËÈ×ÍÛÅ

ÌßÃÊÈÅ ÈÃÐÓØÊÈ

 àññîðòèìåíòå.

ПАРТИЯ!

ПАРТИЯ!

41035

Heartlaken

ÑÎÊÎÂÛÉ ÁÀÐ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÁËÅÍÄÅÐ

250 W

Äåéñòâóåò íàæàòèåì îäíîé êíîïêè,

2 áóòûëêè ïî 600 ìë, çàùèùåííûå

îò âëàãè è ðàçáðûçãèâàíèÿ.

Ãàðàíòèÿ 12 ìåñ.

Íîðì. 24,95

Melissa

ÌÀØÈÍÀ ÄËß

ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß

ÌÎÐÎÆÅÍÎÃÎ

Îáúåì 0,4 ë.

Ãàðàíòèÿ 24 ìåñ.

Íîðì. 17,95

Melissa

ßÐÊÀß ËÀÌÏÀ

Ïîäõîäèò äëÿ ñòîëà, ñòîëåøíèöû

èëè íà ñòåíó.

Ìîùíîñòü ñâåòà 10.000 ëþêñ,

âûñîòà 46 ñì, øèðèíà 32 ñì.

Íîðì. 69,90

ÆÈÄÊÎÑÒÜ

äëÿ îìûâàíèÿ ñòåêîë

-18°Ñ 5 ë

(1,20/ë)

Êà÷åñòâåííàÿ, íà îñíîâå ýòàíîëà.

Íå äèëåðàì.

Íîðì. 4,99/êàíèñòðà

2 êàíèñòðû/ïîêóïàòåëü!

FULL HD

-ACTION-KAMERA

WIFI AC-5000 W

Ïðèëàãàåòñÿ çàùèòíûé êîðïóñ

äëÿ ôîòîãðàôèðîâàíèÿ ïîä âîäîé,

êðîíøòåéí äëÿ âåëîñèïåäà,

êðîíøòåéí ñ ðåìíÿìè äëÿ

âåëîøëåìà è êàáåëü-USB.

Íîðì. 89,00

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé

ÏÐÈÍÒÅÐ ÕÐ-315

Íîðì. 79,00

Miracase

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÏÈÒÀÍÈß

POWER BANK

Çàðÿæàåò áåç ñåòè ìíîãèå

ìîá. òåëåôîíû, ãàäæåòû,

5200 ìÀh àêêóìóëÿòîð.

Íîðì. 29,95

Ùåëî÷íûå

ÁÀÒÀÐÅÉÊÈ

ÀÀ èëè ÀÀÀ 10 øò./óïàê.

èëè 9V 2 øò./óïàê.

Íîðì. 5,49/óïàê.

Îò íîðì. öåíû

E

Экспозиции

и музеи Радио

в Финляндии

F

Ура!. . неделе

финского

кино

J

Хлорелла –

супер+пища

для вашего

здоровья

K

Плацебо:

обман

или надежда?